Geo-syntetyka
tel: +48-500-431-112
e-mail: geoline70@gmail.com
Geokraty:

Geokrataobjętościowa: jest to elastyczny, a jednocześnie wytrzymały materiał. Są to złączone między sobą taśmy, które tworzą komórki.

Stosowany do wzmocnienia:

·skarp koryta drogi;

· różnych typów podłoży drogowych;

·kolejowych podłoży;

·brzegów zbiorników wodnych (sztucznych i naturalnych), koryt cieków wodnych;

·konstrukcji mostowych.

A także:

·zwiększenia odporności na korozję;

·budowy ścian oporowych;

·ochrony nasypów rurociągów;

·budów boisk do sportów ekstremalnych.

Cechy materiału:

·Obszerne geokraty są wykonane z wytrzymałego polietylenu, charakteryzuje się stabilnym składzie cząsteczkowym.

·Mają jednolitą strukturę. Jednocześnie są elastyczne i wytrzymałe.

·Dostępne są z różnymi rozmiarami komórek i grubości taśm.

·Chropowata powierzchnia sprzyja tarciu między geokratą i uzupełniającym materiałem. Jest to szczególnie ważne przy korzystaniu z betonu lub drobnego kruszywa.

·Odporne na agresywne czynniki środowiska: działanie opadów atmosferycznych, wahania temperatury, promieniowanie UV.

·Niegniją, niemają terminuważności.

Nowe słowo w branży budowlanej to Geomateriały.

Co to sągeomateriały, ich przeznaczenie i zastosowanie. Wszystko to znajdziesz na naszej stronie.

W budowie krajobrazów i budownictwie drogowym, w budownictwie przemysłowym i prywatnym, przy tworzeniu struktur hydrotechnicznych i stadionów zastosowanie geomateriałów jest niezbędne.

Geomateriały obejmują: geowłókninę igłowaną, geowłókninę termoutwardzalną, geowłókninę termozgrzewalną, geomaty przeciwerozyjne,geomembrany HDPE, geokraty objętościowe, geosiatkę drogową, folię kubełkową, membraną PVC, matybentonitowe.

Geokrata objętościowa

Jednym z rodzajów geosyntetyków jest – GEOKRATA.

Geokrata jest strukturą komórkową. Przy rozciąganiu w płaszczyźnie roboczej tworzy stałą ramę poziomąi pionową, która jest przeznaczona do zbrojenia gruntów.

Geokrata (geokomórka) — objętościowakomórkowastruktura, wykonana jest z modyfikowanego polimerowego kompozytu na bazie polietylenu, połączonych ze sobą w szachownicę. Grubość taśmy geokraty wynosi 1,5 mm. Wroboczymstanietworzykomórkową konstrukcję.

Prosty i szybki montaż geokraty nie wymaga dodatkowych materiałów i przygotowania podłoża. Materiał nie jest podatny na gnicie, działanie kwasów, zasad, odporny na UV. Żywotność geokraty: nie mniej niż 50 lat.

Jest używany do stromych zbocz, jak i do łagodniejszych terenów, a także w celu ochrony przed erozją koryt rzek i zbiorników wodnych. Jako wypełniacz stosowany piasek, beton, gruz i inne materiały. Jednym ze sposobów wzmocnienia zboczy jest korzystanie z geokraty, wypełnionej ziemią. Zastosowanie geokraty daje możliwość zazielenić zbocza, chroniąc je przed wypadnięciem.

Zaleca się stosowanie geokraty wspólnie z geowłókniną. Tutaj geowłóknina pełni funkcję podziału (podkład gruntujący geokomórki). Zalecana gramatura geowłókniny 200-400 g/m2.

Stosuje się:

·Zbrojenie luźnych i gruntów niejednorodnych

·Przeciwerozyjna ochrona skarp zboczy

·Blokada stabilności drogowych podłoży

·Budowa ścian oporowych o różnej wysokości i kąta posadowienia

·Umocnienie koryt małych cieków wodnych, strefy przybrzeżnej zbiorników wodnych i kanałów

·Przeprowadzenie krajobrazowych prac przydomowych trawników, terenów sportowych, parkingów i dróg.

Wzmocnienie stoku za pomocą geokraty.

Najbardziej popularne narzędzie do walki z osuwiskiem i deformacją zbocza obecnie jest geokrata. Zapewnia wytrzymałość i odporność zbocza, chroni glebę przed erozją. Zainstalowana na zboczach geokrata wzmacnia i stabilizuje podłoże, zapobiega ruchowi gleby w dół.

Materiał geokraty jest nietoksyczny, odporny na promieniowanie UV, odporny na agresywne środowisko, w tym na wodę o każdym składzie, to pozwala mu zachować swoje właściwości przez wiele lat. Wybór wysokości geokraty zależy od obciążenia na zbocze.

Kolejność układania geokraty:

·Wyrównać stok przed zainstalowaniem geokraty.

·Wykonać układ granic.

·Według znaków montuje się kotwy o długości 600 - 900 mm z wysokiej wytrzymałości tworzyw sztucznych, metalu lub drewna. Na zamontowane kotwy rozkłada sięgeokratę.

·W podłoże zaleca się układać geowłókninę (gramatura 200-400 g/m2) a jako wypełniacz komórek geokrat wykorzystuje się ziemię, gruz.

Układać geokratę trzeba z góry na dółw kształcie litery L. Sprawdzić, aby geokraty zostały wzmocnione na podstawie podłoża i między sobą,, kotwy montażowe o średnicy 10-14 mm i długości 50-120 cm, wykonane ze stali lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Kotwy montażowe służą do mocowania geokraty w rozciągniętym położeniu roboczym i połączenia modułów między sobą. Kotwy są montowane na ścieżce każdego modułu w celu zapewnienia jej prawidłowego rozciągania w postaci prostokąta. Kotwy nośne mają konstrukcję podobną do płytek i służą do mocowania geokraty na powierzchni gruntu. Kotwy nośne montuje się równomiernie na powierzchni z dokładnością do 1-2 m w Przypadku zabezpieczenia skarp przed erozją jako kotew nośnych można stosować również drewniane kołki.

·6. Po zamocowaniu modułów geokraty wypełniają komórki (wypełnieniem może być żwir, kamień, roślinne grunt itp.) Wypełnianie komórek geokraty robi w 2 etapach:

- pierwszy etap: skrajne komórki każdej sekcji wypełniają ręcznie, po czym montażowe kotwy mogą być usunięte.

- drugi etap: dopilnuj, aby pozostałe komórki geokraty wypełniali z nadmiarem — nie mniej niż 5 cm nad nimi.

Ostatni etap-uszczelnienie. Jeśli gleba będzie nawilżona, to zapewni to maksymalną szczelność geokraty do powierzchni. Sprawdź, jak mocno geokrata przylega do zbocza.

top